Grundundersökningar

Grundundersökningar görs före byggnation för att kontrollera jordens fasthet, berg-grundvattennivåer och jordartsbestämning m m. Utifrån denna undersökning kan man bestämma lämplig grundläggningsmetod samt dimensionering av grundplattor, pålar m m.

Packningskontroll

Packningskontroll görs när fyllning och packning av friktionsjord, som sand, grus och liknande material, har gjorts före grundläggning. Vanligt är att packningskontroll görs när fyllningens tjocklek överstiger 1 meter.

Schaktbottenbesiktningar

Kontroll av schaktbotten vid urgrävningar.

Borrvagnar m.m.
Vi har tre bandgående diseldrivnar borrvagnar.

Två stycken borrvagnar GM75GTS fullutrustade med hejare, slaghammare, luftkompressor, vattenpump m m för alla typer av sonderingar.

En borrvagn GM75GTT med slaghammare, chuck för 20-45 mm stänger, stånglås och chuck, vinch m m. Vagnen är renoverad med bl a ny mast.

Borresultaten i fält insamlas i Envi datalogger Envi G1.

För att snabbt vara på plats har vi en container till varje borrvagn. I containrarna har vi utrustning för de olika borrmetoderna m.m. beskrivet nedan. Vi transporterar containrarna med egen lastabil Volvo FM 480.

Vi har utrustning för:

 • vikt- och totaltrycksondering med 25 mm stänger och vriden viktsonderingsspets.
 • slag och jord- bergssondering med 44 mm GEO-stänger samt tillhörande luft och vattenspolning.
 • rördrivning genom fyllningar med Symmetrix borr- ringkronor, 115/84 mm foderrör alternativt 78 mm OD foderrör.
 • hejarutrustning för hejarsondering på GM75GTS.
 • skruvborrning med olika dimensioner för provtagning av jord (störda jordprover).
 • moränprovtagare för hårdare jordar.
 • kolvprovtagning med St II för provtagning av lera (ostörda jordprover).
 • CPT-sondering med Memacone II, en noggrannare sonderingmetod som används vid lösa jordskikt, med samtidig registrering av spetstryck, mantelfriktion och porvattentryck.
 • utrustning för vingförsök i lös lera/silt (betämning av skjuvhållfastheten).
 • installation av grundvattenrör av stål eller PVC samt olika slags spetsar t ex slitsad spets, filterspets eller portrycksspets.
 • Sensorer för automatisk loggning av vatten/ portrycksnivåer.
 • sticksonderingsutrustning "doktor kit" för t ex schaktbottenkontroller.
 • direktavläsande markradonmätare som mäter radonhalten i jordluften.
 • mätningar utförs genom GNSS-RTK med Trimble Rover (GPS) eller med Trimble totalstation.

info@bgkab.se 036-139060

Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna,
Telefon: 036-139060,  E-post:info@bgkab.se